Toggle Menu

 

Newyddion

MEHEFIN 2019

The Supreme Court of the United Kingdom has announced it will be sitting in Ty Hywel, Cardiff between the 22nd and 24th July 2019 - click here. This will be the first time the Court has sat in Wales, having previously held sittings in Edinburgh and Belfast. The Court will be sitting in public and further details of the sittings will be posted here in due course and on the Court’s own website www.supremecourt.uk and Twitter feed @UKSupremeCourt (cyfieithiad yn dod yn fuan)


DYDDIAD I'CH DYDDIADUR

imageCynhadledd Cymru’r Gyfraith 2019
Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru
Trefforest, Pontypridd
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Mwy o fanylion ar y dudalen Cynhadledd


AWST 2018

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ym Mis Awst 2018. Eleni, traddodwyd Darlith Flynyddol Cymdeithas y Gyfraith gan yr Athro Elwen Evans QC , Pennaeth Coleg y Gyfraith Prifysgol Abertawe. Mae’r Athro Evans yn aelod o’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru a trafododd waith diweddar y comisiwn yn ei darlith. Trafododd y pwerau datganoledig yn ogystal â diffyg defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn y llysoedd. Holodd y cwestiwn a ddylai cyfiawnder gael ei ddatganoli i Gymru.


AWST 2018

Ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am weithdrefn y Tribiwnlys Cyflogaeth fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl yn eich gwrandawiad? - Cliciwch yma


MEHEFIN 2018

Hoffai Sefydliad Cymru’r Gyfraith estyn eu llongyfarchion i’r Fonesig Nicola Davies ar ei hapwyntiad fel Yr Arglwyddes Ustus Apêl, y Gymraes gyntaf i’w phenodi.


MAWRTH 2018

Y Bil Deddfwriaeth ( Cymru ) Drafft

Mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi agor ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o hyd ar y Bil Deddfwriaeth ( Cymru ) Drafft . Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn gosod gorfodaeth ar y gweinidogion a’r Cwnsler Cyffredinol i sicrhau bod cyfreithiau yn fwy dealladwy a bod darpariaeth penodol yn ei le ynglyn â dehongliad o Ddeddfwriaeth Gymreig. Y nod i Gymru ydy symud tuag at awdurdodaeth penodol, wedi’w godeiddio gyda deddfwriaeth yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd dealladwy a’n hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg ym myd y gyfraith.


RHAGFYR 2017

COMISIWN AR GYFIAWNDER YNG NGHYMRU

Mae Prif Weinidog Cymru wedi sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru. Lord Thomas o Gwmgiedd fydd yn cadeirio’r comisiwn wedi iddo drosglwyddo awenau ei swydd fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr. Bydd aelodau eraill y comisiwn yn cynnwys, Simon Davies, Yr Athro Elwen Evans QC, Dr Nerys Llewelyn Jones, Juliet Lyon CBE, Sarah Payne CBE, Yr Athro Rick Rawlings, Peter Vaughan QPM CStJDl a Sir Wyn Williams.

Diben gwaith y comisiwn bydd cynnal arolwg o’r system gyfiawnder yn Nghymru a gosod gweledigaeth hir dymor i’w ddyfodol er mwyn :
• Sicrhau mynediad gwell at gyfiawnder, lleihau troseddu a hybu ailsefydlu.
• Sicrhau bod y trefniadau awdurdodaethol a’r addysg gyfreithiol yn adlewyrchu’r rhan mae cyfiawnder yn chwarae yn ffyniant a llywodraethu Cymru yn ogystal â’r materion unigryw sy’n bodoli yng Nghymru.
• Annog cryfder a chynaliadwyedd y sector gwasanaeth cyfreithiol yng Nghymru a cryfhau ei gyfraniad i ffyniant Cymru.

Bydd gwaith y Comisiwn yn dechrau ym Mis Rhagfyr a byddant yn casglu yn 2019 gydag adroddiad o’u darganfyddiadau a’u argymhellion.


TACHWEDD 2017

PRO BONO A GWEITHGAREDD CYFEIRIO YN Y TRIBIWNLYS CYFLOGAETH

Mae amryw o fentrau yn weithgar ar hyn o bryd gyda’r gobaith o allu cyfeirio partion sydd heb gynrychiolaeth i fannau lle ceir mynediad at gymorth a chyngor, megis y canlynol :

1) ELIPS – clinig cyngor wedi’w redeg gan wirfoddolwyr proffesiynol yn y Tribiwnlys Cyflogaeth, sy’n cynnig dadleuwriaeth ar y diwrnod mewn gwrandawiadau a chyngor ad hoc. Mae ELIPS yn gydweithrediad rhwng Cymdeithas y Cyfreithwyr Cyflogaeth, yr Uned Bar Pro Bono, LawWorks, a’r Uned Cynrychiolaeth am Ddim ( FRU ).

2) StreetLaw – cynllun ar y cyd rhwng Prifysgolion lleol a’r BPP a lawnsiwyd ym Mis Tachwedd 2017. Bydd myfyrwyr yn darparu gwybodaeth i bartion sydd heb gynrychiolaeth ynglyn â sut i baratoi yn ogystal a beth i ddisgwyl mewn gwrandawiad; a

3) Taflenni ET ( Canolbarth a De Cymru a Gogledd Cymru ) – Clustnodi cymdeithasau Pro Bono sy’n cynnig cefnogaeth gyfreithiol, bydd hyn ar gael mewn mannau cyhoeddus o fewn ET a bydd y taflenni yn cael eu gyrru i’r partion ar dderbyn yr hawliad.


HYDREF 2017

YMDDEOLIAD YR ARGLWYDD BRIF USTUS

Cynhaliwyd Cinio i nodi ymddeoliad yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, cynhelir y cinio gan y Cwnsler Cyffredinol dros Gymru yn Neuadd y Senedd.

Hoffai Cymru’r Gyfraith ddiolch i’r Arglwydd Thomas am y gwaith â ymgymerodd, yn enwedig yn Nghymru, yn ogsytal â chroesawu’r Arglwydd Brif Ustus newydd, Syr Ian Burnett.


AGORIAD Y FLWYDDYN GYFREITHIOL

Ar yr 8fed o Hydref, 2017 cafwyd seremoni Agoriad y Flwyddyn Gyfreithiol yng Nghadeirlan Llandaf, adeilad mawreddog sy’n hanu o’r 12fed ganrif, er iddo gael ei ddiweddaru wedi difrod gan stormydd a rhyfeloedd.

Ymdebyga’r gwasanaeth i’r gwasanaeth sy’n digwydd yn San Steffan, i’r rheiny sydd ynghlwm a gweinyddiaeth y gyfraith. Ymysg y rhai oedd yn bresennol oedd holl aelodau’r farnwriaeth – Barnwyr, Uchel Siryfion, Bargyfreithwyr, Cyfreithwyr a CILEx.

Cafwyd darlleniadau gan yr Arglwydd Brif Ustus Newydd, y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Burnett, Yr Athro Hope, Uwch Siryf Gwynedd a’r Gwir Anrhydeddus Mrs Ustus Nicola Davies , Barnwr Gweinyddol Cymru. Wedi pregeth a draddodir gan Esgob Llandaf, darllenwyd y gweddiau gan Mr Alwyn Ellis, Cadeirydd Mainc Ynadon . Daeth y gwasanaeth i ben wrth ganu’r Anthem Genedlaethol


MEDI 2017

CYNHADLEDD CYMRU'R GYFRAITH

Eleni, digwyddodd y Gynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe, yn y Neuadd Fawr yng Nghampws y Bae ar y 15fed o Fedi 2017. Roedd y Neuadd Fawr yn leoliad delfrydol, gyda golygfeydd godidog o Fae Abertawe.

Roedd 171 o gynrychiolwyr yn y gynhadledd. Roedd y rhaglen yn cynnwys sesiynau llawn yn ogsytal a sesiynau wedi’w rhannu i dri grwp sef Addysg Gyfreithiol ac Ymarferiad, Cyfraith Cyhoeddus ac Hawliau Sifil a Chymdeithasol. Traddodwyd dau o’r pedwar sesiwn ar gyfraith Cyhoeddus trwy gyfrwng y Gymraeg gyda chyfieithad ar y pryd.

Yn ystod y torriad cinio, cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle i sgwrsio’n anffurfiol gyda’r siaradwyr gwadd a’r gwesteion.

Daeth y gynhadledd i ben gyda derbyniad wedi’w gynnal gan Gymdeithas y Gyfraith . Noddwyd y digwyddiad gan Gymdeithas y Gyfraith, Cylchdaith CILEx Caer a Chymru, a Gwasg Prifysgol Cymru. Cafwyd adborth hynod gadarnhaol gan y gwesteion.


MAWRTH 2017

AGORIAD Y LLYSOEDD BUSNES AC EIDDO YNG NHGYMRU

Ym Mis Mawrth 2017, cyhoeddodd yr Arglwydd Brif Ustus gyflwyniad cychwynnol Llysoedd Busnes ac Eiddo Cymru a Lloegr. Bydd y Llysoedd, a fydd wedi’w lleoli ym Mirmingham, Bryste, Leeds, Manceinion a Cymru yn ogystal â Lloegr , yn darparu un cyfundrefn o lysoedd sy’n arbennigo mewn gwaith busnes ac eiddo. Byddent hwy felly yn cwmpasu’r Adran Siawnsri, y Llys Masnach, y Llys Mercantil a’r Llys Technoleg ac Adeiladwaith i greu cyswllt rhwng y llysoedd yn Llundain a’r rheiny ar draws Cymru a Lloegr er mwyn sichrau bod busnesau rhyngwladol a mentrau mewnol yn cael cefnogaeth gydradd wrth ddatrys anghydfod.

Bydd y Llysoedd Busnes ac Eiddo yn Nghymru yn cael eu hagor yn swyddogol gan yr Arglwydd Brif Ustus ar y 24ain o Orffennaf, 2017 yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil Caerdydd, 2 Stryd y Parc, Caerdydd, CF10 1ET


Barnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol: pwy ydym ni a beth yr ydym ni yn ei wneud?

Mae Barnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn ddeiliad swyddi barnwrol, sydd wedi cael eu hapwyntio o bob rhan o’r system llysoedd a thribiwnlys.

Rydym yn gweithio mewn modd gwirfoddol er mwyn ymgysylltu gyda’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu; yn darparu gwybodaeth am y farnwriaeth, y gwaith yr ydym yn ei wneud a sut yr ydym yn cael ein penodi. Mae gennym hefyd gyfrifoldeb i annog gweithwyr cyfreithiol proffesiynol a myfyrwyr y gyfraith i ystyried gyrfa yn y farnwriaeth, gan ganolbwyntio yn benodol ar unigolion sydd yn dod o grwpiau sydd yn cael eu tangynrychioli. Yn olaf, rydym ar gael i gynorthwyo ein cydweithwyr barnwrol a/neu weithredu fel delfrydau ymddwyn ar faterion amrywiaeth/cysylltiadau cymunedol.

Wrth edrych yn allanol o’n swyddogaeth, ein nod yw cynyddu hyder y cyhoedd yn y system gyfreithiol. Gwnawn hyn drwy wella’r ddealltwriaeth a’r wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud a phwy yr ydym; y nod yw dileu unrhyw gamsyniadau am y farnwriaeth.

Wrth rannu eich stori; eich cefndir a sut y cawsoch eich penodi, gallwch godi ymwybyddiaeth fod yna lwybrau niferus at yrfa farnwrol.

Gellir canfod manylion am Farnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yng Nghymru ar y ddolen ganlynol:

www.judiciary.gov.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal cyfarfod neu ddigwyddiad ac yn dymuno holi ynghylch a chael Barnwr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn bresennol, cysylltwch gyda Jacqueline McLean o’r Swyddfa Farnwrol ar:
Jacqueline.McLean@judiciary.gsi.gov.uk

Barnwr Cyflogaeth Sian Davies
Tribiwnlys Cyflogaeth Caerdydd
1 Rhagfyr 2016


Llythyr Cais Cyntaf am Gymorth Plant Cymru - cliciwch yma


Bwrdd Cymru’r Gyfraith yn ymateb i ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar Ddiwygiadau Pellach i drefn Adolygiad Barnwrol.

Mae’r Bwrdd wedi ymateb i awgrym y Weinyddiaeth Gyfiawnder y dylai heriau statudol a cheisiadau am adolygiad barnwrol ym maes Cynllunio Gwlad a Thref gael eu trosglwyddo o’r Llys Gweinyddol i Siambr y Tribiwnlys Uwch a fyddai’n arbenigo mewn achosion Cynllunio a Thir. Mae’r Bwrdd wedi pwysleisio:

Er mwyn darllen ymateb y Bwrdd yn llawn, cliciwch yma


Cymru’r Gyfraith yn llongyfarch Syr John Thomas ar gael ei apwyntio’n Arglwydd Prif Ustus

syr john thomasMae Cadeirydd Bwrdd Cymru’r Gyfraith, y Barnwr Milwyn Jarman CF, wedi ysgrifennu at Syr John Thomas i’w longyfarch ar ei apwyntiad yn Arglwydd Prif Ustus Cymru a Lloegr. Roedd Syr John, a gafodd ei fagu yng Nghwmgiedd yn Nghwm Tawe, yn Farnwr Arlywyddol Cymru rhwng 1998 a 2001, ac yn un o’r rhai a symbylodd sefydlu Cynhadledd Cymru’r Gyfraith. Mae ef wedi mynychu’r Gynhadledd yn rheolaidd dros y blynyddoedd ac fe fydd Cynhadledd 2013 yn gyfle iddo esbonio i gynrychiolwyr ei weledigaeth o rôl y farnwriaeth yn y Gymru fodern.


Ymateb Cymru’r Gyfraith i gynlluniau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i ddiwygio cymorth cyfreithiol troseddol

Mae Bwrdd Sefydliad Cymru’r Gyfraith wedi ymateb i ddogfen ymgynghorol y Weinyddiaeth Gyfiawnder “ Trawsnewid cymorth cyfreithiol: cyflwyno system mwy credadwy ac effeithiol” gan fynegi pryder am bwriad ddiddymu’r elfen o ddewis rhwng cyfreithwyr cymorth cyfreithiol a lleihau nifer y darparwyr cymorth cyfreithiol troseddol yng Nghymru 80%.

Ym marn y Bwrdd fe fyddai’r newidiadau hyn:

Er mwyn darllen ymateb y Bwrdd yn llawn, cliciwch yma