Toggle Menu

 

Newyddion

LEGAL WALES - LEDLET SUMMER SCHEME 2021

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

"The 2021 Legal Wales-LEDLET Access to Law Summer Scheme is now open for applications. The Scheme will take place online or in person in July this year. The exact dates are yet to be fixed but normally the Scheme runs in the school holidays, although current uncertainty over term dates may affect that.

The Scheme is aimed at current Year 12 pupils in Wales, or with connections to Wales, who are interested in a career in the law but, crucially, have no contacts in the legal world to help them.

The week-long programme provides insight into the reality and variety of a range of legal careers, inside and outside Wales, along with practical exercises to develop relevant skills, and mentoring support. What is more, all applicants will be offered at least one mentoring session, even if they cannot be allocated a place on the Scheme.

Applications will close on Sunday 28th February. You have nothing to lose and much to gain - apply now!".


Rhaglen Haf Mynediad i’r Gyfraith

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a enillodd eu lle ar gwrs cyntaf Rhaglen Haf Mynediad i’r Gyfraith - Cymru’r Gyfraith, a gynhelir mewn partneriaeth â’r elusen o Lundain, Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol yr Arglwydd Edmund Davies (LEDLET)!

Cynhaliwyd y Rhaglen o’r 27ain – 31ain o Orffennaf 2020, ac o ganlyniad i COVID-19, cynhaliwyd y rhaglen am y tro cyntaf ar-lein. Cafodd 24 o ddisgyblion Blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru y cyfle i gymryd rhan yng ngweithgarwch y Rhaglen Haf. Bwriad y Cynllun ydy i roi’r cyfle i bobl ifainc yng Nghymru (sydd heb gysylltiadau â’r byd cyfreithiol) i gael blas ar fyd y gyfraith, a’r hyder i ddechrau ar yrfa yn y gyfraith gan ddwyn ysbrydoliaeth o arwyddair yr Arglwydd Edmund Davies, “Anela’n Uchel”.

Roedd y Rhaglen yn un heriol, gyda 4-6 sesiwn y diwrnod, a chafwyd y cyfle i glywed gan aelodau’r farnwriaeth, bargyfreithwyr a chyfreithwyr, yn ogystal â gweithredwyr cyfreithiol siartredig. Roedd y siaradwyr yn dod o Gymru ac o Lundain, a chafwyd llu o sgyrsiau ar amryw o bynciau, o’u cefndir, i lwybr gyrfa, hyd at fywyd gwaith o ddydd i ddydd. Cafodd y myfyrwyr y cyfle i gwblhau tasgau ymarferol a gynlluniwyd i roi blas ar waith cyfreithiol megis cyflwyno achos o flaen barnwr ynglŷn â bechniaeth a dedfryd, a dysgu technegau dadansoddi deddfwriaeth. Cafwyd sesiynau gan Brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Rhydychen, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol y Gyfraith a Llety Gray ar faterion sydd o bwys i ddisgyblion Blwyddyn 12 megis ceisiadau prifysgol, dewis Prifysgolion, trosi gradd i radd gyfreithiol, cymwysterau ôl-raddedig, a sut i ariannu astudiaethau pellach. Roedd sesiwn hefyd am y llwybr CILEx i’r gyfraith, fel llwybr gwahanol i’r addysg Brifysgol draddodiadol.

Cafodd pob disgybl fentor unigol trwy gydol y Rhaglen, ac anogwyd y disgyblion i ystyried holl gynrychiolwyr Cymru’r Gyfraith a LEDLET fel mentorau ychwanegol. Yn ogystal â’r sawl fu’n llwyddiannus i gael lle ar y cwrs, rhoddwyd y cyfle i’r sawl nad oedd yn llwyddiannus i gysylltu â mentor hefyd.

Derbyniwyd gefnogaeth aruthrol gan uwch aelodau’r farnwriaeth, megis Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Lloyd-Jones, Y Gwir Anrhydeddus Arglwyddes Ustus Nicola Davies, yr Anrhydeddus Mr Ustus Lewis (fel yr oedd bryd hynny), yr Anrhydeddus Mrs Ustus Jefford, HHJ Milwyn Jarman CF a HHJ Wendy Joseph, a rhoddodd yn hael o’u hamser i roi darlithoedd i’r disgyblion. Cafwyd gefnogaeth frwd hefyd gan y sbectrwm gwleidyddol, gyda’r Arglwydd Ganghellor y Gwir Anrhydeddus Robert Buckland CF, a’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS yn cyfrannu at arlwy’r Rhaglen.

Hoffai Sefydliad Cymru’r Gyfraith gynnig eu diolch a’u gwerthfawrogiad i’r sawl sydd wedi rhoi yn hael o’u hamser i’r Rhaglen Haf eleni, ac i’w cwmnïau a siambrau. Hoffwn hefyd ddiolch i bawb a gynigiodd eu cefnogaeth hael, a hyderwn y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chi ar weithgarwch mynediad i’r gyfraith Cymru’r Gyfraith yn y dyfodol.

Access to Law Summer Scheme 2020 - Final dates – 27th July – 31st July

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

In light of the Education Minister's announcement about the reopening of schools in Wales, the Legal Wales-LEDLET Access to Law Summer Scheme will now run from Monday 27th July to Friday 31st July inclusive. The selected students have been informed.

Twenty-four Year 12 pupils, from all over Wales, have been selected for the Scheme, run in partnership with London-based charity the Lord Edmund Davies Legal Education Trust (LEDLET). The Scheme is designed to give young people from Wales, who have no connections to the law, an insight into legal careers - and the confidence to pursue such a career.

2020 sees the Summer Scheme go online for the first time, due to the Covid-19 pandemic, but the aim remains the same: to give young people an insight into the reality of life as a barrister, solicitor or chartered legal executive in Wales or London, and to help them achieve that life through information, advice, encouragement and building skills such as debating.

Mentoring is offered to all those who applied for the Scheme and who could not be offered a place. This process is already taking place and we would welcome more requests.

The Summer Scheme and mentoring could not take place without the support of the legal sector in Wales: lawyers from both the private and public sectors – chartered legal executives, solicitors, barristers, academics and judges - have offered to speak, to mentor and to help in other ways, both with the original residential Scheme and with the new online concept. The Legal Wales Foundation would like to express our deep gratitude to our colleagues for this generous support, particularly against the background of coronovirus.

Thank you for helping us to support young people in Wales to follow Lord Edmund Davies's motto: Anela'n Uchel - Aim High!


Cynhadledd 2020 – Effaith y Pandemig Coronafeirws

Oherwydd y cyfyngiadau presennol ar symudiadau ac ymgynulliadau, a’r ansicrwydd ynglŷn â phryd y bydd rheiny’n dod i ben, mae Cymru’r Gyfraith wedi dechrau cynllunio ar gyfer Cynhadledd Cymru’r Gyfraith amgen, rhithwir, eleni. Y nod bydd cadw cymaint â phosibl o nodweddion cynhadledd wyneb yn wyneb ond i’w cyflwyno trwy ddigwyddiad ar-lein, i’w gynnal ar y dyddiad a glustnodwyd eisoes ar gyfer y Gynhadledd, sef Dydd Gwener 9 Hydref.

Rhoddir mwy o wybodaeth mor fuan â phosibl.


Access to Law Summer Scheme 2020 - Update

(cyfieithiad yn dod yn fuan)

Legal Wales is excited to announce that candidates have now been selected for its 2020 Summer Scheme, run in partnership with London-based charity the Lord Edmund Davies Legal Education Trust (LEDLET). The Scheme is designed to give a group of Year 12 pupils from Wales, who have no connections to the law, an insight into legal careers - and the confidence to pursue such a career.

Twenty-four17-year-olds from North, West and South Wales, and from rural and urban areas, will take part in a ground-breaking online programme of events over 5 days. Sessions will cover university applications, studying Law and professional qualifications; speakers will give a flavour of what it is like to work as a barrister, solicitor or legal executive in London or in Wales; while other sessions will focus on relevant skills, such as analysing a piece of legislation and debating. All the sessions will be interactive, and many will take place in smaller groups, to make it easier for all the students to participate fully.

In light of the Education Minister's announcement about the reopening of schools in Wales, Legal Wales and LEDLET Trustees are considering whether the current Scheme dates are still appropriate and will keep the selected students informed of any changes.

We hope that 2021 will see a return to residential Schemes in Wales and London - but the online experience may suggest additions and improvements that prove a positive legacy of the extraordinary circumstances of 2020.

Legal Wales and LEDLET offer mentoring to all those who applied for the Scheme and who could not be offered a place. This process has already started and we would welcome more requests for mentoring, to support as many young people in Wales as possible to follow Lord Edmund Davies's motto and Anelu'n Uchel - Aim High!


Cynllun Haf mynediad i'r Gyfraith - Caerdydd 2020

Mae Cymru’r Gyfraith wedi ymuno ag elusen Ymddiriedolaeth Addysg Gyfreithiol Llundain yr Arglwydd Edmund Davies (LEDLET), sydd wedi’i lleoli yn Llundain, mewn menter gyffroes wedi'i hanelu at ddisgyblion blwyddyn 12. Bydd hyd at 10 o ddisgyblion sy'n byw yng Nghymru (neu sydd â chysylltiadau cryf â Chymru) yn cael eu dewis ar gyfer wythnos o Gynllun Haf preswyl yng Nghaerdydd, sy'n cael ei gynnal rhwng 13eg - 17eg Gorffennaf 2020. Mae 10 o lefydd ychwanegol ar gael ar gyfer cynllun cyfatebol yn Llundain.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cysgodi cyfreithwyr, gweithredwyr cyfreithiol siartredig a bargyfreithwyr; arsylwi ar wrandawiad llys a chael cyfle i siarad â barnwr; a mynychu sgyrsiau a gweithdai ar astudio'r gyfraith, gyrfaoedd cyfreithiol a sgiliau cyfreithiol.

Bydd y cynllun yn gwbl rhad ac am ddim i'r myfyrwyr - bydd y gost o deithio i'r Cynllun ac oddi yno, a'r holl dreuliau yn ystod yr wythnos, yn cael ei dalu gan Gymru’r Gyfraith a LEDLET. Gallai grantiau hefyd fod ar gael ar gyfer costau ychwanegol megis dillad addas, neu gostau gofal perthynas sydd fel arfer yn cael gofal gan ymgeisydd llwyddiannus.

Nod y Cynllun yw rhoi cyfle i ddisgyblion blwyddyn 12 nad oes ganddynt y fath gyfleoedd fel arall. Felly bydd Cymru’r Gyfraith a LEDLET yn edrych yn gadarnhaol ar geisiadau gan ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim; sy'n dod o ardaloedd dan anfantais economaidd; sydd ag anabledd; sy'n "derbyn gofal" (mewn gofal); neu sy'n ofalwyr ar gyfer rhai eraill. Ond gall unrhyw un wneud cais os ydynt:

yn byw yng Nghymru neu sydd â chysylltiadau cryf â Chymru
a fydd o dan 18 oed ar 13 Gorffennaf 2020
nad oes ganddynt gysylltiadau teuluol â'r proffesiwn cyfreithiol.

Bydd ceisiadau'n cau ar 14 Chwefror, felly brysiwch! Gwnewch gais ar gyfer cynlluniau Caerdydd a Llundain


MEHEFIN 2019

The Supreme Court of the United Kingdom has announced it will be sitting in Ty Hywel, Cardiff between the 22nd and 24th July 2019 - click here. This will be the first time the Court has sat in Wales, having previously held sittings in Edinburgh and Belfast. The Court will be sitting in public and further details of the sittings will be posted here in due course and on the Court’s own website www.supremecourt.uk and Twitter feed @UKSupremeCourt (cyfieithiad yn dod yn fuan)


DYDDIAD I'CH DYDDIADUR

imageCynhadledd Cymru’r Gyfraith 2019
Canolfan Gynadledda Prifysgol De Cymru
Trefforest, Pontypridd
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Mwy o fanylion ar y dudalen Cynhadledd


AWST 2018

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ym Mis Awst 2018. Eleni, traddodwyd Darlith Flynyddol Cymdeithas y Gyfraith gan yr Athro Elwen Evans QC , Pennaeth Coleg y Gyfraith Prifysgol Abertawe. Mae’r Athro Evans yn aelod o’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru a trafododd waith diweddar y comisiwn yn ei darlith. Trafododd y pwerau datganoledig yn ogystal â diffyg defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn y llysoedd. Holodd y cwestiwn a ddylai cyfiawnder gael ei ddatganoli i Gymru.


AWST 2018

Ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am weithdrefn y Tribiwnlys Cyflogaeth fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl yn eich gwrandawiad? - Cliciwch yma


MEHEFIN 2018

Hoffai Sefydliad Cymru’r Gyfraith estyn eu llongyfarchion i’r Fonesig Nicola Davies ar ei hapwyntiad fel Yr Arglwyddes Ustus Apêl, y Gymraes gyntaf i’w phenodi.


MAWRTH 2018

Y Bil Deddfwriaeth ( Cymru ) Drafft

Mae’r Cwnsler Cyffredinol wedi agor ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos o hyd ar y Bil Deddfwriaeth ( Cymru ) Drafft . Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn gosod gorfodaeth ar y gweinidogion a’r Cwnsler Cyffredinol i sicrhau bod cyfreithiau yn fwy dealladwy a bod darpariaeth penodol yn ei le ynglyn â dehongliad o Ddeddfwriaeth Gymreig. Y nod i Gymru ydy symud tuag at awdurdodaeth penodol, wedi’w godeiddio gyda deddfwriaeth yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd dealladwy a’n hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg ym myd y gyfraith.


RHAGFYR 2017

COMISIWN AR GYFIAWNDER YNG NGHYMRU

Mae Prif Weinidog Cymru wedi sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru. Lord Thomas o Gwmgiedd fydd yn cadeirio’r comisiwn wedi iddo drosglwyddo awenau ei swydd fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr. Bydd aelodau eraill y comisiwn yn cynnwys, Simon Davies, Yr Athro Elwen Evans QC, Dr Nerys Llewelyn Jones, Juliet Lyon CBE, Sarah Payne CBE, Yr Athro Rick Rawlings, Peter Vaughan QPM CStJDl a Sir Wyn Williams.

Diben gwaith y comisiwn bydd cynnal arolwg o’r system gyfiawnder yn Nghymru a gosod gweledigaeth hir dymor i’w ddyfodol er mwyn :
• Sicrhau mynediad gwell at gyfiawnder, lleihau troseddu a hybu ailsefydlu.
• Sicrhau bod y trefniadau awdurdodaethol a’r addysg gyfreithiol yn adlewyrchu’r rhan mae cyfiawnder yn chwarae yn ffyniant a llywodraethu Cymru yn ogystal â’r materion unigryw sy’n bodoli yng Nghymru.
• Annog cryfder a chynaliadwyedd y sector gwasanaeth cyfreithiol yng Nghymru a cryfhau ei gyfraniad i ffyniant Cymru.

Bydd gwaith y Comisiwn yn dechrau ym Mis Rhagfyr a byddant yn casglu yn 2019 gydag adroddiad o’u darganfyddiadau a’u argymhellion.


TACHWEDD 2017

PRO BONO A GWEITHGAREDD CYFEIRIO YN Y TRIBIWNLYS CYFLOGAETH

Mae amryw o fentrau yn weithgar ar hyn o bryd gyda’r gobaith o allu cyfeirio partion sydd heb gynrychiolaeth i fannau lle ceir mynediad at gymorth a chyngor, megis y canlynol :

1) ELIPS – clinig cyngor wedi’w redeg gan wirfoddolwyr proffesiynol yn y Tribiwnlys Cyflogaeth, sy’n cynnig dadleuwriaeth ar y diwrnod mewn gwrandawiadau a chyngor ad hoc. Mae ELIPS yn gydweithrediad rhwng Cymdeithas y Cyfreithwyr Cyflogaeth, yr Uned Bar Pro Bono, LawWorks, a’r Uned Cynrychiolaeth am Ddim ( FRU ).

2) StreetLaw – cynllun ar y cyd rhwng Prifysgolion lleol a’r BPP a lawnsiwyd ym Mis Tachwedd 2017. Bydd myfyrwyr yn darparu gwybodaeth i bartion sydd heb gynrychiolaeth ynglyn â sut i baratoi yn ogystal a beth i ddisgwyl mewn gwrandawiad; a

3) Taflenni ET ( Canolbarth a De Cymru a Gogledd Cymru ) – Clustnodi cymdeithasau Pro Bono sy’n cynnig cefnogaeth gyfreithiol, bydd hyn ar gael mewn mannau cyhoeddus o fewn ET a bydd y taflenni yn cael eu gyrru i’r partion ar dderbyn yr hawliad.


HYDREF 2017

YMDDEOLIAD YR ARGLWYDD BRIF USTUS

Cynhaliwyd Cinio i nodi ymddeoliad yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, cynhelir y cinio gan y Cwnsler Cyffredinol dros Gymru yn Neuadd y Senedd.

Hoffai Cymru’r Gyfraith ddiolch i’r Arglwydd Thomas am y gwaith â ymgymerodd, yn enwedig yn Nghymru, yn ogsytal â chroesawu’r Arglwydd Brif Ustus newydd, Syr Ian Burnett.


AGORIAD Y FLWYDDYN GYFREITHIOL

Ar yr 8fed o Hydref, 2017 cafwyd seremoni Agoriad y Flwyddyn Gyfreithiol yng Nghadeirlan Llandaf, adeilad mawreddog sy’n hanu o’r 12fed ganrif, er iddo gael ei ddiweddaru wedi difrod gan stormydd a rhyfeloedd.

Ymdebyga’r gwasanaeth i’r gwasanaeth sy’n digwydd yn San Steffan, i’r rheiny sydd ynghlwm a gweinyddiaeth y gyfraith. Ymysg y rhai oedd yn bresennol oedd holl aelodau’r farnwriaeth – Barnwyr, Uchel Siryfion, Bargyfreithwyr, Cyfreithwyr a CILEx.

Cafwyd darlleniadau gan yr Arglwydd Brif Ustus Newydd, y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Burnett, Yr Athro Hope, Uwch Siryf Gwynedd a’r Gwir Anrhydeddus Mrs Ustus Nicola Davies , Barnwr Gweinyddol Cymru. Wedi pregeth a draddodir gan Esgob Llandaf, darllenwyd y gweddiau gan Mr Alwyn Ellis, Cadeirydd Mainc Ynadon . Daeth y gwasanaeth i ben wrth ganu’r Anthem Genedlaethol


MEDI 2017

CYNHADLEDD CYMRU'R GYFRAITH

Eleni, digwyddodd y Gynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe, yn y Neuadd Fawr yng Nghampws y Bae ar y 15fed o Fedi 2017. Roedd y Neuadd Fawr yn leoliad delfrydol, gyda golygfeydd godidog o Fae Abertawe.

Roedd 171 o gynrychiolwyr yn y gynhadledd. Roedd y rhaglen yn cynnwys sesiynau llawn yn ogsytal a sesiynau wedi’w rhannu i dri grwp sef Addysg Gyfreithiol ac Ymarferiad, Cyfraith Cyhoeddus ac Hawliau Sifil a Chymdeithasol. Traddodwyd dau o’r pedwar sesiwn ar gyfraith Cyhoeddus trwy gyfrwng y Gymraeg gyda chyfieithad ar y pryd.

Yn ystod y torriad cinio, cafodd y rhai a oedd yn bresennol gyfle i sgwrsio’n anffurfiol gyda’r siaradwyr gwadd a’r gwesteion.

Daeth y gynhadledd i ben gyda derbyniad wedi’w gynnal gan Gymdeithas y Gyfraith . Noddwyd y digwyddiad gan Gymdeithas y Gyfraith, Cylchdaith CILEx Caer a Chymru, a Gwasg Prifysgol Cymru. Cafwyd adborth hynod gadarnhaol gan y gwesteion.


MAWRTH 2017

AGORIAD Y LLYSOEDD BUSNES AC EIDDO YNG NHGYMRU

Ym Mis Mawrth 2017, cyhoeddodd yr Arglwydd Brif Ustus gyflwyniad cychwynnol Llysoedd Busnes ac Eiddo Cymru a Lloegr. Bydd y Llysoedd, a fydd wedi’w lleoli ym Mirmingham, Bryste, Leeds, Manceinion a Cymru yn ogystal â Lloegr , yn darparu un cyfundrefn o lysoedd sy’n arbennigo mewn gwaith busnes ac eiddo. Byddent hwy felly yn cwmpasu’r Adran Siawnsri, y Llys Masnach, y Llys Mercantil a’r Llys Technoleg ac Adeiladwaith i greu cyswllt rhwng y llysoedd yn Llundain a’r rheiny ar draws Cymru a Lloegr er mwyn sichrau bod busnesau rhyngwladol a mentrau mewnol yn cael cefnogaeth gydradd wrth ddatrys anghydfod.

Bydd y Llysoedd Busnes ac Eiddo yn Nghymru yn cael eu hagor yn swyddogol gan yr Arglwydd Brif Ustus ar y 24ain o Orffennaf, 2017 yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil Caerdydd, 2 Stryd y Parc, Caerdydd, CF10 1ET


Barnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol: pwy ydym ni a beth yr ydym ni yn ei wneud?

Mae Barnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn ddeiliad swyddi barnwrol, sydd wedi cael eu hapwyntio o bob rhan o’r system llysoedd a thribiwnlys.

Rydym yn gweithio mewn modd gwirfoddol er mwyn ymgysylltu gyda’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu; yn darparu gwybodaeth am y farnwriaeth, y gwaith yr ydym yn ei wneud a sut yr ydym yn cael ein penodi. Mae gennym hefyd gyfrifoldeb i annog gweithwyr cyfreithiol proffesiynol a myfyrwyr y gyfraith i ystyried gyrfa yn y farnwriaeth, gan ganolbwyntio yn benodol ar unigolion sydd yn dod o grwpiau sydd yn cael eu tangynrychioli. Yn olaf, rydym ar gael i gynorthwyo ein cydweithwyr barnwrol a/neu weithredu fel delfrydau ymddwyn ar faterion amrywiaeth/cysylltiadau cymunedol.

Wrth edrych yn allanol o’n swyddogaeth, ein nod yw cynyddu hyder y cyhoedd yn y system gyfreithiol. Gwnawn hyn drwy wella’r ddealltwriaeth a’r wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud a phwy yr ydym; y nod yw dileu unrhyw gamsyniadau am y farnwriaeth.

Wrth rannu eich stori; eich cefndir a sut y cawsoch eich penodi, gallwch godi ymwybyddiaeth fod yna lwybrau niferus at yrfa farnwrol.

Gellir canfod manylion am Farnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yng Nghymru ar y ddolen ganlynol:

www.judiciary.gov.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal cyfarfod neu ddigwyddiad ac yn dymuno holi ynghylch a chael Barnwr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn bresennol, cysylltwch gyda Jacqueline McLean o’r Swyddfa Farnwrol ar:
Jacqueline.McLean@judiciary.gsi.gov.uk

Barnwr Cyflogaeth Sian Davies
Tribiwnlys Cyflogaeth Caerdydd
1 Rhagfyr 2016


Llythyr Cais Cyntaf am Gymorth Plant Cymru - cliciwch yma


Bwrdd Cymru’r Gyfraith yn ymateb i ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar Ddiwygiadau Pellach i drefn Adolygiad Barnwrol.

Mae’r Bwrdd wedi ymateb i awgrym y Weinyddiaeth Gyfiawnder y dylai heriau statudol a cheisiadau am adolygiad barnwrol ym maes Cynllunio Gwlad a Thref gael eu trosglwyddo o’r Llys Gweinyddol i Siambr y Tribiwnlys Uwch a fyddai’n arbenigo mewn achosion Cynllunio a Thir. Mae’r Bwrdd wedi pwysleisio:

Er mwyn darllen ymateb y Bwrdd yn llawn, cliciwch yma


Cymru’r Gyfraith yn llongyfarch Syr John Thomas ar gael ei apwyntio’n Arglwydd Prif Ustus

syr john thomasMae Cadeirydd Bwrdd Cymru’r Gyfraith, y Barnwr Milwyn Jarman CF, wedi ysgrifennu at Syr John Thomas i’w longyfarch ar ei apwyntiad yn Arglwydd Prif Ustus Cymru a Lloegr. Roedd Syr John, a gafodd ei fagu yng Nghwmgiedd yn Nghwm Tawe, yn Farnwr Arlywyddol Cymru rhwng 1998 a 2001, ac yn un o’r rhai a symbylodd sefydlu Cynhadledd Cymru’r Gyfraith. Mae ef wedi mynychu’r Gynhadledd yn rheolaidd dros y blynyddoedd ac fe fydd Cynhadledd 2013 yn gyfle iddo esbonio i gynrychiolwyr ei weledigaeth o rôl y farnwriaeth yn y Gymru fodern.


Ymateb Cymru’r Gyfraith i gynlluniau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i ddiwygio cymorth cyfreithiol troseddol

Mae Bwrdd Sefydliad Cymru’r Gyfraith wedi ymateb i ddogfen ymgynghorol y Weinyddiaeth Gyfiawnder “ Trawsnewid cymorth cyfreithiol: cyflwyno system mwy credadwy ac effeithiol” gan fynegi pryder am bwriad ddiddymu’r elfen o ddewis rhwng cyfreithwyr cymorth cyfreithiol a lleihau nifer y darparwyr cymorth cyfreithiol troseddol yng Nghymru 80%.

Ym marn y Bwrdd fe fyddai’r newidiadau hyn:

Er mwyn darllen ymateb y Bwrdd yn llawn, cliciwch yma