Toggle Menu

 

Newyddion

DYDDIAD I'CH DYDDIADUR

imageCynhadledd Cymru’r Gyfraith 2018
Yn Aberystwyth
Dydd Gwener, 12 Hydref 2018

Mwy o fanylion i ddilyn


Barnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol: pwy ydym ni a beth yr ydym ni yn ei wneud?

Mae Barnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn ddeiliad swyddi barnwrol, sydd wedi cael eu hapwyntio o bob rhan o’r system llysoedd a thribiwnlys.

Rydym yn gweithio mewn modd gwirfoddol er mwyn ymgysylltu gyda’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu; yn darparu gwybodaeth am y farnwriaeth, y gwaith yr ydym yn ei wneud a sut yr ydym yn cael ein penodi. Mae gennym hefyd gyfrifoldeb i annog gweithwyr cyfreithiol proffesiynol a myfyrwyr y gyfraith i ystyried gyrfa yn y farnwriaeth, gan ganolbwyntio yn benodol ar unigolion sydd yn dod o grwpiau sydd yn cael eu tangynrychioli. Yn olaf, rydym ar gael i gynorthwyo ein cydweithwyr barnwrol a/neu weithredu fel delfrydau ymddwyn ar faterion amrywiaeth/cysylltiadau cymunedol.

Wrth edrych yn allanol o’n swyddogaeth, ein nod yw cynyddu hyder y cyhoedd yn y system gyfreithiol. Gwnawn hyn drwy wella’r ddealltwriaeth a’r wybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud a phwy yr ydym; y nod yw dileu unrhyw gamsyniadau am y farnwriaeth.

Wrth rannu eich stori; eich cefndir a sut y cawsoch eich penodi, gallwch godi ymwybyddiaeth fod yna lwybrau niferus at yrfa farnwrol.

Gellir canfod manylion am Farnwyr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yng Nghymru ar y ddolen ganlynol:

www.judiciary.gov.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal cyfarfod neu ddigwyddiad ac yn dymuno holi ynghylch a chael Barnwr Amrywiaeth a Chysylltiadau Cymunedol yn bresennol, cysylltwch gyda Jacqueline McLean o’r Swyddfa Farnwrol ar:
Jacqueline.McLean@judiciary.gsi.gov.uk

Barnwr Cyflogaeth Sian Davies
Tribiwnlys Cyflogaeth Caerdydd
1 Rhagfyr 2016


Llythyr Cais Cyntaf am Gymorth Plant Cymru - cliciwch yma


Bwrdd Cymru’r Gyfraith yn ymateb i ymgynghoriad y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar Ddiwygiadau Pellach i drefn Adolygiad Barnwrol.

Mae’r Bwrdd wedi ymateb i awgrym y Weinyddiaeth Gyfiawnder y dylai heriau statudol a cheisiadau am adolygiad barnwrol ym maes Cynllunio Gwlad a Thref gael eu trosglwyddo o’r Llys Gweinyddol i Siambr y Tribiwnlys Uwch a fyddai’n arbenigo mewn achosion Cynllunio a Thir. Mae’r Bwrdd wedi pwysleisio:

Er mwyn darllen ymateb y Bwrdd yn llawn, cliciwch yma


Cymru’r Gyfraith yn llongyfarch Syr John Thomas ar gael ei apwyntio’n Arglwydd Prif Ustus

syr john thomasMae Cadeirydd Bwrdd Cymru’r Gyfraith, y Barnwr Milwyn Jarman CF, wedi ysgrifennu at Syr John Thomas i’w longyfarch ar ei apwyntiad yn Arglwydd Prif Ustus Cymru a Lloegr. Roedd Syr John, a gafodd ei fagu yng Nghwmgiedd yn Nghwm Tawe, yn Farnwr Arlywyddol Cymru rhwng 1998 a 2001, ac yn un o’r rhai a symbylodd sefydlu Cynhadledd Cymru’r Gyfraith. Mae ef wedi mynychu’r Gynhadledd yn rheolaidd dros y blynyddoedd ac fe fydd Cynhadledd 2013 yn gyfle iddo esbonio i gynrychiolwyr ei weledigaeth o rôl y farnwriaeth yn y Gymru fodern.


Ymateb Cymru’r Gyfraith i gynlluniau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i ddiwygio cymorth cyfreithiol troseddol

Mae Bwrdd Sefydliad Cymru’r Gyfraith wedi ymateb i ddogfen ymgynghorol y Weinyddiaeth Gyfiawnder “ Trawsnewid cymorth cyfreithiol: cyflwyno system mwy credadwy ac effeithiol” gan fynegi pryder am bwriad ddiddymu’r elfen o ddewis rhwng cyfreithwyr cymorth cyfreithiol a lleihau nifer y darparwyr cymorth cyfreithiol troseddol yng Nghymru 80%.

Ym marn y Bwrdd fe fyddai’r newidiadau hyn:

Er mwyn darllen ymateb y Bwrdd yn llawn, cliciwch yma